Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác tháng 7/2019 của UBND huyện Nam Đàn (30/07/2019 09:49 AM)


                 UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  HUYỆN NAM ĐÀN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                   Số:          /TB-UBND                                   Nam Đàn, ngày  01  tháng  7  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 7/2019 của UBND huyện Nam Đàn

 

I. Trọng tâm công tác:

- Chăm bón, thu hoạch cây trồng Hè Thu, phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, phòng chống cháy nổ.

- Chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện.

- Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.

- Tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện.

Trong tháng có các ngày lễ:

- Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7;

- Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7).

            II. Lịch làm việc, hội nghị

Ngày

Thứ

Nội dung và phân công chuẩn bị

Phân công

Chủ trì

Địa điểm

01

Hai

- Giao ban trực tuyến về PCCR

C: - Thường trực HU làm việc tập thể

- Họp HĐ thẩm định giá đất tỉnh

- NN

 

- TN

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- P 112

- HTHU

- Vinh

02

Ba

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- Xã, thị

03

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- Xã, thị

04

Năm

- Dự Hội nghị trực tuyến với chính phủ

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Các Phó Chủ tịch

- Vinh

- Xã, thị

05

Sáu

S: - Họp Đảng uỷ Quân sự

    - Họp HĐ thi đua khen thưởng huyện (sau họp Đảng uỷ QS)

- HN biểu dương NKT, TMC, người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh năm 2019

C: - Làm việc với các Ban của Hội đồng

    - Làm việc với xã  Nam Giang về NTM

- QS

- N. vụ

 

- LĐ

 

- VP

- NN

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

 

- Chủ tịch, P. Chủ tịch VX

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- QS

- P. 112

 

- Vinh

 

- P. 112

- N. Giang

06

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

07

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

08

Hai

S: - Hội nghị tổng kết thực hiện chế độ chính sách đối với dân công hóa tuyến

C: - Họp BTV Huyện uỷ

- HN triển khai dịch vụ công trực tuyến KBNN đến các đơn vị sử dụng NS

- HN nghe và cho ý kiến dự thảo KH triển khai hồ sơ SK điện tử

- QS

 

- HU

TCKH

 

- YT

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

 

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- Nhà HN

 

- HTHU

- Vinh

 

- Vinh

09

Ba

S: - Làm việc với các phòng, ngành về giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9

- Tỉnh kiểm tra công tác PCCC rừng

- HN thi đua "CCB gương mẫu" cấp huyện

C: Họp các tổ HĐND huyện

- VP

 

- NN

 

VP

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- P. 112

 

- GBTT

- NHà HN 112, 101,

10

- Dự họp HĐND tỉnh

- Tiếp công dân

 

- BTD

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- Vinh

- P. 101

11

Năm

- Dự họp HĐND tỉnh

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Các Phó Chủ tịch

- Vinh

- Xã, thị

12

Sáu

S:  - Họp UBND huyện phiên họp thường kỳ tháng 7 - 2019 để nghe và cho ý kiến các n.d:

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ, TBKL của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

+ Đề án SX vụ Đông năm 2019 - 2020.

+ Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

+ Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019, phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; phương án bố trí cán bộ quản lý các trường học năm học 2019 - 2020.

+ Kế hoạch kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tổ chức lễ giỗ lần thứ 50 ngày mất của Người

+ Báo cáo sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019.

+ BC sơ kết 6 tháng công tác phối hợp giữa UBND huyện với MTTQ và các Đoàn thể cấp huyện

 

 

- VP

 

- NN

- NN

- GD

 

 

 

- VH

 

 

- N. vụ

 

- VP

 

 

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

 

 

- P. 112

13

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

- Đại hội Hội liên hiệp TN huyện

 

- HĐ

 

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

 

- NHà HN

14

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

15

Hai

S: - Giao ban khối Nội chính

    - Lễ TK và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu hoạt động kiểm soát TTHC

C: Thường trực HU làm việc tập thể

- HU

 

 

- HU

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- HT HU

- Vinh

 

HT HU

16

Ba

S: TT Tỉnh uỷ giao ban TT với BTV HU

- HN sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2019

C: Luyện tập các cuộc họp diễn tập KVPT

- HU

- TP

 

- QS

- Chủ tịch, P. Chủ tịch VX

 

 

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- P. 112

- Vinh

 

- HT HU

17

- Họp HĐND huyện

S: HN TK thực hiện QĐ 49 của Thủ tướng Chính phủ

C: Dự Festival VH ẩm thực du lịch NA

- VP

- LĐ

 

- VH

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

-

 

 

- Nhà HN

- Vinh

 

- Vinh

18

Năm

- Họp HĐND huyện

- HN sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 BCĐ PT TDĐKXDĐSVH tỉnh

- VP

- VH

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

 

 

- Nhà HN

- Vinh

 

19

Sáu

- Luyện tập các cuộc họp diễn tập KVPT

- Thường trực HU làm việc tập thể

- QS

- HU

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- HT HU

- HTHU

20

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

21

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

22

Hai

- Tiếp công dân

- Đi kiểm tra thực hiện đề án NTM kiểu mẫu

- BTD

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- các đ/c chỉ đạo

- P. 101

- các xã

23

Ba

- Đối thoại giữa Cấp uỷ chính quyền với nhân dân xã Nam Cát

- HU

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

- Nam Cát

 

24

S: - Họp BCĐ thực hiện ĐA NTM kiểu mẫu

- Họp HĐ thẩm định giá đất tỉnh

C: - Đối thoại giữa Cấp uỷ chính quyền với nhân dân xã Xuân Lâm

T: Lễ đúc chuông tại Đền thờ NTLS huyện

- HU

- TN

- HU

 

- LĐ

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- HTHU

- Vinh

 Xuân Lâm

- NTLS

25

Năm

- Họp Ban Thường vụ HU

- HU

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- HTHU

26

Sáu

S: Giao ban các khối VX, NL

C: Thường trực HU làm việc tập thể

T: Lễ thắp nến tri ân các AHLS

- VP

- HU

- LĐ

- Các Phó Chủ tịch

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

112, GB

- HTHU

- NTLS

27

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

28

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

29

Hai

- Giao ban Bí thư, Chủ tịch các xã, thị trấn

- HU

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- HT 310

30

Ba

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- Xã, thị

31

- HN quán triệt các văn bản của Đảng

- HU

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- Nhà HN

 

 

Nơi nhận:                                                   

- TTHU, HĐND huyện (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                     

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;   

- Các xã, thị trấn;

- Chánh, Phó Chánh VP UB;

- Lưu VT UBND.           

TL. CHỦ TỊCH

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

 

Lê Trung Hòa

 

           

             

 

 

 

 

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>