Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Lịch công tác tháng 8 - 2017 của UBND huyện (03/08/2017 08:55 AM)

UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN NAM ĐÀN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:         /TB-UBND                           Nam Đàn, ngày     tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 8/2017

của UBND huyện Nam Đàn

       

            I. Trọng tâm công tác

- Thực hiện phong trào xây dựng xã, huyện nông thôn mới.

- Chăm bón cây trồng vụ Hè Thu, duyệt Đề án sản xuất vụ Đông, phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, phòng chống đuối nước.

- Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 16/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Các ngày lễ kỷ niệm trong tháng:

+ Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8).

+ Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8).

+ Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8).

+ Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Nghệ An (21/8).

          II. Lịch làm việc, hội nghị

Ngày

Thứ

Nội dung

Phân công chuẩn bị

Chủ trì

Địa điểm

01

Ba

- Sáng: Họp Ban chấp hành Đảng bộ mở

  rộng

- Chiều: Làm việc với phòng GD&ĐT, Nội vụ về phương án bố trí cán bộ quản lý trường học.

- Đi chỉ đạo cơ sở

- VP ĐU

 

 

- GDĐT

- Đ/c Ng.Hồng Sơn -PCT

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế-CT

- Đ/c Ng.Hồng Sơn -PCT

 

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải -PCT

- P.112

 

- P.112

 

 

 

- Xã Thị

02

- Sáng: Giao ban khối Nông Lâm;

Làm việc với VP NN&PTNT về sử dụng nguồn SN NTM về xây dựng mô hình liên

kết

- Chiều: Làm việc với các phòng, ngành liên quan về quy trình luân chuyển hồ sơ và nghĩa vụ NN về đất đai

- Đi chỉ đạo cơ sở

- VP UB

- NNPTNT

 

 

- TNMT, Thuế, VPĐK

- Đ/c Hồ Sỹ Hải -PCT

 

 

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế-CT

Đ/c Hồ Sỹ Hải -PCT

 

 

- Đ/c Ng.Hồng Sơn -PCT

- P.112

 

 

 

- P.112

 

 

 

- Xã, thị

03

 

Năm

- Làm việc với các xã, thị trấn về XD CSVC trường học

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- GD&ĐT

 

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế-CT

- Đ/c Ng.Hồng Sơn-PCT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải -PCT

- HT 310

 

- Xã, thị

04

Sáu

- Sáng:  Làm việc với các xã, phòng, ngành liên quan về nhiệm vụ thu NSNN

- Chiều: Công bố KL công tác QLĐĐ, nguồn hỗ trợ lúa nước, TLP tại Nam Giang, Nam Phúc.

- Đi khảo sát DL cộng đồng tại Huế

- Dự Hội thảo KHCN tại huyện Quỳnh Lưu

- TCKH, Thuế

 

 

- T.Tra

- Đ/c Đinh Xuân Quế-CT

 

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế-CT

 

 

- Đ/c Ng.Hồng Sơn-PCT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải -PCT

- P.310

 

 

- P.112

 

 

- Huế

- Quỳnh Lưu

05

 

Bảy

- Đi khảo sát du lịch cộng đồng tại Huế

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

- Đ/c Ng.Hồng Sơn-PCT

 

- Huế

 

06

 

CN

- Đi khảo sát du lịch cộng đồng tại Huế

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

- Đ/c Ng.Hồng Sơn-PCT

 

- Huế

 

07

 

Hai

- Làm việc với P. Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra đự án đường lên Chùa Đại Tuệ

 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- N. Anh

08

Ba

- Đi công tác Hà Nội

- Đi chỉ đạo cơ sở

- Triển khai Đề án sản xuất vụ Đông

 

 

- P.NN&PTNT

- Đ/c Đinh Xuân Quế-CT

- Đ/c Ng.Hồng Sơn-PCT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- Hà Nội

- Xã Thị

- P.310

09

 Diễn tập khu vực phòng thủ xã Vân Diên

 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

 Vân Diên

10

 

Năm

- Ngày tiếp công dân

- Đi cơ sở

 

- BTD

- Đ/c Đinh Xuân Quế -CT

- Đ/c Ng.Hồng Sơn -PCT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải -PCT

- P.101

- Xã Thị

- Xã Thị

11

Sáu

Sáng: Tiếp xúc đối thoại với nhân dân xã Nam Lĩnh

Chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

 

- VP HU

- Đ/c Đinh Xuân Quế -CT

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế -CT

 

- Đ/c Ng.Hồng Sơn -PCT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải -PCT

- N.Lĩnh

 

- HT HU

 

- Xã Thị

- Xã Thị

12

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

13

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

14

Hai

Sáng: Giao ban công tác Nội chính

Chiều: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy bàn các nội dung:

1.    Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 16/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị).

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế-CT

- Đ/c Đinh Xuân Quế-CT

- Đ/c Ng.Hồng Sơn -PCT

- Chủ tịch, các phó chủ tịch

 

 

 

 

- HT HU

- HT HU

 

- HT HU

 

 

 

15

Ba

Họp UBND huyện phiên tháng 8, nội dung: nghe Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành luật Phổ biến GD pháp luật

- VP UB mời

- Chủ tịch, các phó chủ tịch

 

- P.112

16

- Tiếp xúc đối thoại với nhân dân xã Nam Thượng

- Hội nghị TK năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 tại tỉnh

- Duyệt Đề án sản xuất vụ Đông theo vùng

 

 

 

 

 

- NN&PTNT

- Đ/c Đinh Xuân Quế-CT

 

- Đ/c Ng.Hồng Sơn-PCT

 

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

-N.Thượng

 

- Nhà khách NA

 

Xã, thị

17

Năm

Sáng: Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

Chiều: Triển khai hướng dẫn quy hoạch cán bộ quản lý trường học giai đoạn 2020 - 2025.

- P.GD&ĐT

 

 

- P. NV

 

- Chủ tịch, các phó chủ tịch

 

 

- Chủ tịch, các phó chủ tịch

 

- P.310

 

 

- P.112

 

18

Sáu

- Chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

 

 

- VP HU

- Đ/c Đinh Xuân Quế -CT

- Đ/C Ng.Hồng Sơn-PCT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

 

 

 

-

 

 

- HT HU

- Xã Thị

19

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

20

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

21

Hai

- Giao ban trực tuyến xây dựng cơ bản và đôn đốc việc giải ngân các công trình XDCB

- Họp Báo cáo viên huyện

- Ngày tiếp công dân

- TCKH, BQLDA

 

 

- BTD

- Đ/c Đinh Xuân Quế-CT

 

 

- Đ/c Ng.Hồng Sơn-PCT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải -PCT

- P.112

 

 

- HTHU

- P.101

22

Ba

Diễn tập khu vực phòng thủ xã Nam Xuân

 

- Chủ tịch, các phó chủ tịch

- N.Xuân

23

Thường trực Huyện ủy làm việc với Văn phòng Nông thôn mới của huyện và các tổ chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới tại các xã (UBND huyện chuẩn bị).

- VP NTM

- Chủ tịch, các phó chủ tịch

- HTHU

24

Năm

Diễn tập khu vực phòng thủ xã Nam Anh

 

- Chủ tịch, các phó chủ tịch

- N.Anh

25

Sáu

- Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể

- Giao ban khối Nội chính, Nông Lâm, Văn Xã

 

- VP HU

 

- VP UB

- Đ/c Đinh Xuân Quế-CT

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế-CT

- Đ/c Ng.Hồng Sơn-PCT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- HT HU

 

- P.112

- GBTT

- 101

26

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

27

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

28

Hai

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến vào:

1.  Đánh giá sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết về phát triển Du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020, có tính đến năm 2030 (UBND huyện chuẩn bị).

2.  Đề xây dựng căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần kỹ thuật năm 2017 và những năm tiếp theo (UBND huyện chuẩn bị).

3.  Đánh giá sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết về Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016 - 2020 (UBND huyện chuẩn bị).

- VP HU mời

- Chủ tịch, các phó chủ tịch

 

- HT HU

29

Ba

Diễn tập khu vực phòng thủ xã Kim Liên

 

- Chủ tịch, các phó chủ tịch

- K.Liên

30

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế-CT

- Đ/c Ng. Hồng Sơn-PCT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải -PCT

Xã Thị

31

Năm

Diễn tập khu vực phòng thủ xã Nam Nam Kim

 

- Chủ tịch, các phó chủ tịch

- N.Kim

 

                                 TL. CHỦ TỊCH

                              KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:                                                                                    PHÓ VĂN PHÒNG

- TTHU, HĐND huyện (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                           

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;                                             

- Các xã, thị trấn;

- Chánh, Phó Chánh VP UB;

- Lưu VT UBND.                                                                           Nguyễn Thị Trà


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>