Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác tháng 7/2018 của UBND huyện Nam Đàn (20/07/2018 07:59 AM)

UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN NAM ĐÀN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:         /TB-UBND                                     Nam Đàn, ngày     tháng   năm 2018

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 7/2018

của UBND huyện Nam Đàn

 

            I. Trọng tâm công tác

- Chăm sóc cây trồng vụ Hè thu, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác PCCCR, phòng chống cháy nổ.

- Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

  - Diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã.

  - Quán triệt, triển khai thực hiện NQ Hội nghị TW 7 (khóa XII) của Đảng.

- Tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND huyện.

Các ngày lễ kỷ niệm trong tháng:

- Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7).

- Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7).

          II. Lịch làm việc, hội nghị:

Ngày

Thứ

Nội dung

Phân công chuẩn bị

Chủ trì

Địa điểm

01

CN

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

02

Hai

- Đi chỉ đạo cơ sở

- Làm việc với công ty Hùng Sơn

 

- KTHT

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch VX

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- Xã, thị

- P. 112

03

 

Ba

- Họp BCH Đảng bộ huyện

- Làm việc với Thanh tra sở KHCN

- VPHU

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- HT HU

- P. 112

04

- Chiều: Tiếp xúc đại biểu Quốc hội

 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- Nhà HN

05

 

Năm

- Sáng: nghe kết quả giám sát giải quyết kiến nghị cử tri

- Đi công tác TP Hồ Chí Minh

- Sáng: Họp HĐ giải phóng mặt bằng nút giao chợ Vạc

- Chiều: họp Cụm thi đua số 7

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- P. 112

 

- THHCM

- P. 101

 

- P. 112

06

 

Sáu

- Diễn tập CĐPT xã Xuân Lâm

- Đi Công tác TP Hồ Chí Minh

- Đi chỉ đạo cơ sở

BCHQS

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- X Lâm

- TPHCM

- Xã, thị

07

 

Bảy

- Ngày nghỉ cuối tuần

- Tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ

 

- BCHQS

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

 

- Nhà HN

HU

08

CN

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

09

Hai

- Sáng: - Thanh tra tỉnh công bố QĐ thanh tra tại Nam Đàn

- Tổng kết và trao giải Liên hoan Truyền thanh cơ sở

- HN TK 5 năm thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN

- Họp BTC Liên hoan dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

- Chiều: Họp Đảng ủy Quân sự huyện

- VP HĐ

 

 

 

 

 

- BCHQS

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- P. 112

 

- HT 310

 

- Vinh

 

- Vinh

 

- BCHQS

10

 

Ba

- Tiếp công dân

- Học Quân sự Quốc phòng

- HN sơ kết triển khai thực hiện CT 03 về hành nghề YDTN

- Tối: Dự lễ khai mạc chương trình hành trình đỏ và đêm gala "Giọt hồng xứ Nghệ"

- BTD

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

- P. 101

- Trg QS

- Vinh

 

- Vinh

11

- Sáng: Thường trực Tỉnh ủy giao ban trực tuyến với BTV các huyện

- Học Quân sự Quốc phòng

- Chiều: Họp HĐ thi đua khen thưởng

- VPHU

 

 

- Nvụ

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- P. 112

 

- Trg QS

- P. 112

12

Năm

- HN kiểm điểm giữa NK thực hiện NQ ĐH Đảng các cấp; sơ kết 01 năm thực hiện NQ 07.

- HN triển khai xd KH KTXH và dự toán NS NN năm 2019; giao ban trực tuyến về xd cơ bản 6 tháng đầu năm.

- Học Quân sự Quốc phòng

- VPHU

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

 

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

 

-Đ/cNg: Hồng Sơn - PCT

- HT HU

 

 

- P 112

 

 

- Trg QS

13

Sáu

- Giao ban khối nội chính

- Thường trực HU làm việc tập thể.

- Chủ tịch UBND huyện nghe kết quả chuẩn bị kỳ họp thứ 7 và giải quyết kiến nghị cử tri;

- TTHĐ làm việc với UB về KQ thẩm tra các BC trình HĐND huyện

- Học Quân sự Quốc phòng

- VP HU

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

 

 

 

 

 

-Đ/cNg: Hồng Sơn - PCT

- HT HU

 

 

 

- P. 112

 

 

- Trg QS

14

Bảy

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

15

CN

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

16

Hai

- Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 7 (khóa XII) của Đảng và các văn bản mới ban hành; sơ kết 5 năm thực hiện CT 24 - CT/TW về phát triển nền Đông y Việt Nam

- Chiều: Giao ban trực tuyến sơ kết công tác Y tế 6 tháng đầu năm

VPHU

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

 

 

 

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

Nhà HN HU

 

 

- P. 112

17

Ba

Họp UBND huyện thường kỳ  tháng 7 để nghe và cho ý kiến:

- Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

- Đề án sản xuất vụ Đông năm 2018.

- Kế hoạch tổ chức Lễ giổ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 49.

- Báo cáo sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018.

- Đề án sáp nhập Trung tâm Văn hóa TTTT huyện và Đài Truyền thanh truyền hình huyện.

- Quy định chức năng nhiệm vụ của công chức Văn phòng - Thống kê kiêm công tác VP Đảng ủy cấp xã.

- Sơ kết 6 tháng KQ phối hợp của UBND huyện với MTTQ, đoàn thể

- Chiều: Họp HĐ thẩm định giá đất tỉnh

- Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà 3 gia đình chính sách tại huyện

- VP UB

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- P. 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vinh

 

18

- Dự họp HĐND tỉnh

- Tập huấn các văn bản về ATTP, hành nghề YDTN

 

- YTế

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- Vinh

- HT 310

19

Năm

- Làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh về giám sát

- Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Nam Thượng

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- BCHQS

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

 - Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

 

 - Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- Xã, thị

 

- N.

Thượng

20

Sáu

- Tiếp công dân

- Họp Tổ đại biểu HĐND huyện

- BTD

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- P. 101

- P. 112, 101, 310 GBTT

21

Bảy

- Ngày nghỉ cuối tuần

- Khánh thành Trung tâm VHTTTT

 

 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

 

22

CN

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

23

Hai

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Nam Lộc

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

  Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- Vinh

 

- N. Lộc

24

Ba

- Họp HĐND huyện

- VP HĐ

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

-NHNHU

25

- Họp HĐND huyện

- VP HĐ

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

-NHNHU

26

Năm

- Thường trực Huyện ủy tiếp xúc đối thoại về cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại xã Vân Diên

- Chiều: giao ban các khối Văn xã, Nông Lâm

- Tối: Lễ thắp nên tri ân các anh hùng liệt sỹ

- VP HU

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

  Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

  Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- Vân Diên

 

- P. 112, GBTT

 

- NTLS

27

Sáu

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

- VPHU

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- HT HU

28

Bảy

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

29

CN

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

30

Hai

- Giao ban Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn

- HN sơ kết công tác QLNN về tôn giáo 6 tháng đầu năm 2018

- Sở Nội vụ kiểm tra CCHC tại huyện

 

 

- NVụ

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

- HU

 

- Vinh

31

Ba

- Dự họp BTV Tỉnh ủy nội dung: Đánh giá 01 năm thực hiện  NQ 07về phát triển huyện Nam Đàn và việc chuẩn bị kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

- VP HU

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- Vinh

 

  TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:                                                                              

- TTHU, HĐND huyện (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                         

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;                                                (đã ký)

- Các xã, thị trấn;

- Chánh, Phó Chánh VP UB;

- Lưu VT UBND.                                                                         Lê Trung Hoà

 

 


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>