Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác tháng 9/2018 của UBND huyện Nam Đàn (11/09/2018 02:36 PM)


UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN NAM ĐÀN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:        /TB-UBND                                     Nam Đàn, ngày     tháng     năm 2018

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 9/2018 của UBND huyện Nam Đàn

       

I. Trọng tâm công tác

- Khai giảng năm học 2018 - 2019 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Thu hoạch cây trồng vụ Hè Thu 2018, triển khai sản xuất vụ Đông; tăng cường công tác phòng chống lụt bão 2018.

Các ngày lễ kỷ niệm trong tháng:

- Kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018).

- Kỷ niệm 88 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2018).

II. Lịch làm việc, hội nghị:

 

Ngày

Thứ

Nội dung

Phân công chuẩn bị

Chủ trì

Địa điểm

01

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

02

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

03

Hai

Nghỉ bù ngày thứ Bảy 2/9

 

 

 

04

Ba

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- Xã , thị

05

Khai giảng năm học mới 2018 - 2019

- Chiều: Làm việc với sở Y tế

- P. GD

- Y tế

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- Trường

- P. 112

06

Năm

- Sáng: Làm việc với đoàn giám sát Hội CCB tỉnh

- HN tổng kết 10 năm triển khai thực hiện luật phòng, chống bạo lực gđ.

- Chiều: HN gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện "ngày Biên phòng toàn dân".

 

 

- VHTT

 

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- P. 112

 

- HT 310

 

- Vinh

 

07

Sáu

- Sáng: Tập huấn ĐA số hoá truyền hình mặt đất

- Hội thảo các giống lúa vụ Hè Thu 2018

- Làm việc với đoàn GS Hội CCB tỉnh

- VHTT

 

- NN

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- Vinh

 

- Nam Xuân

- P. 112

08

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

- Khai mạc giải vật toàn quốc (15h)

- Tuyển dụng viên chức giáo dục

 

VHTT

NV, GD

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

- TTVH

- P 310

09

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

- Tuyển dụng viên chức giáo dục

 

NV, GD

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

P 310

10

Hai

- Sáng: + Giao ban TT Huyện ủy

+ Tiếp công dân

- Chiều: Giao ban Chủ tịch, các PCT

- BTD

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Đ/c Ng. Hồng Sơn PCT

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- P 101

- P 112

- P 112

11

Ba

- Sáng: Họp triển khai Đề án giao rừng gắn với giao đất, cấp GCN QSD đất

- Chiều: Làm việc với xã Nam Giang, Thị trấn về công tác VSMT

- Đi công tác Hà Nội

- TNMT

 

- TNMT

 

- BQL DA

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- UB tỉnh

 

- P. 112

12

S: - Làm việc với đoàn quỹ A rập xê út

- Bế mạc giải vật quốc gia (10h30)

- Làm việc với Hiệu trưởng, kế toán các trường và Chủ tịch xã, thị trấn về triển khai thu chi trong trường học (7h)

- Dự HN TK 10 năm thực hiện NQ TƯ 7 khoá X về NN, ND, NT

C: HN sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành NN tỉnh

- BQLDA

- VHTT

- GDĐT

 

 

 

 

NN

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

  Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

 

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- Hà Nội

- Nhà TĐ

- HT 310

 

 

- Vinh

 

N Khách

13

Năm

- Dự HN TK 10 năm thực hiện NQ 28 về tiếp tục xâydựng các tỉnh, TP TW thành KVPT vững chắc trong tình hình mới.

- HN tổng kết 10 năm triển khai thực hiện luật phòng, chống bạo lực gđ

 

 

 

 

- VHTT

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

 

 

- Đ.c Ng: Hồng Sơn - PCT

- Vinh

 

 

 

- HT 310

14

Sáu

- Giao ban khối Nội chính

- TT HU làm việc tập thể

- Khai mạc Triển lãm bản đồ và tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa tại Nam Đàn

 

- VP HU

- TTVH

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- HT HU

 

- TTVH

15

Bảy

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

16

CN

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

17

Hai

- Tập huấn luật TC Chính quyền địa phương cho xóm trưởng, khối trưởng

- Giao ban trực tuyến về đất đai

- Nvụ

 

- TNMT

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- HU

- P 112

18

Ba

Họp UBND huyện phiên họp thường kỳ tháng 9 để nghe các n/d:

- BC KTXH Quý III năm 2018 và các giải pháp 3 tháng cuối năm 2018;BC thu, chi NS Quý III và nhiệm vụ giải pháp 3 tháng còn lại năm 2018.

- Báo cáo kết quả thực hiện CCHC Quý III, nhiệm vụ Quý IV/2018.

- Báo cáo ANTT Quý III năm 2018.

- Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC và thực hiện sau thanh tra, kiểm tra 9 tháng đầu năm 2018.

- BC đánh giá 02 năm thực hiện NQ 06 về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp huyện giai đoạn 2016 - 2020.

- BC đánh giá 02 năm thực hiện NQ số 08 về nâng cao chất lượng GDĐT trên địa bàn huyện.

- VP UB

 

TCKH

 

 

 

VPUB

 

CA

 

Ttra

 

 

NN

 

 

GD ĐT

 

 

 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

 

- P. 112

19

- Làm việc với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Kim Liên và BTV xã Kim Liên về XD NTM kiểu mẫu

- HT khoa học "phát triển giáo dục phổ thông trên đại bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay"

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

 

- Đ/c Ng. Hồng Sơn - PCT

- Kim Liên

 

 

- UB tỉnh

20

Năm

- Tiếp công dân

- BTD

- Đ/c Đinh Xuân Quế -CT

- P. 101

21

Sáu

- Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ

- VP HU

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- HT HU

22

Bảy

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

23

CN

- Ngày nghỉ cuối tuần

- Tối: Tổ chức tết trung thu cho các cháu tại xã Nam Lĩnh

 

- LĐTBXH

 

- Đ/c Ng. Hồng Sơn - PCT

 

N Lĩnh

24

Hai

- HN tổng kết 3 năm thực hiện chương trình 90-90-90 và tiếp nhận chuyển giao CT bền vững tại Nghệ An

 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- Xã , thị

25

Ba

- Giao ban Bí thư, Chủ tịch xã, thị trấn

- VP H U

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- HT HU

26

- S: Giao ban các khối: VX, NL

- C: HN tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-20018

- VP UB

- VHTT

- Các Phó Chủ tịch

- Đ/c Ng. Hồng Sơn - PCT

- P 112, GB

KS Giao tế

27

Năm

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- Xã , thị

28

Sáu

- Họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện

- VP HU

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- HT HU

29

Bảy

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

30

CN

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

          TL. CHỦ TỊCH

             CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:                                                                         

- TTHU, HĐND huyện (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                         

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;                                                     (Đã ký)

- Các xã, thị trấn;

- Chánh, Phó Chánh VP UB;

- Lưu VT UBND.                                                                                   Lê Trung Hoà                                                  

 

 

 

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>