Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác tháng 4/2018 của UBND huyện Nam Đàn (02/04/2018 07:43 AM)

UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN NAM ĐÀN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:         /TB-UBND                                   Nam Đàn, ngày  30  tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 4/2018

của UBND huyện Nam Đàn

 

I. Trọng tâm công tác:

Trong tháng có:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 ( khóa XII)

- Chăm sóc cây trồng vụ Xuân, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Xây dựng và triển khai Đề án sản xuất Hè Thu, triển khai phương án phòng chống cháy rừng.

- Tập huấn công tác xây dựng Đảng cho chi ủy chi bộ cơ sở ( Từ 4/4- 9/4/2018)

- Chỉ đạo Đại hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2018-2023

Trong tháng có các ngày lễ:

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 AL).

- Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước ( 30/4).

* Lưu ý:  Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 15/10/2018 giờ làm việc thay đổi như sau:

                                       Buổi sáng từ 7 giờ đến 11h 30 p

                                       Buổi chiều từ 13h30p đến 17h

            II. Lịch làm việc, hội nghị

Ngày

Thứ

Nội dung và phân công chuẩn bị

Phân công

Chủ trì

Địa điểm

01

CN

- Xã Xuân Lâm đón nhận NTM

 

 Chủ tịch và các PCT

- X Lâm

02

Hai

Sáng: - Họp BCĐ, các Tiểu ban tổ chức đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn NTM

 - Dự HN phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019 tại tỉnh

Chiều: - Dự làm việc với Cty Hùng Sơn về GPXD của Sở Xây dựng (14h 30)

- Họp BCĐ thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

VPNTM

 

GDĐT

 

KTHT

 

VHTT

- Chủ tịch và các PCT

 

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

 

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

 

- HT HU

 

- Sở GD

 

- V Diên

 

- UB tỉnh

 

03

Ba

Sáng: - Họp BCĐ thực hiện QĐ 22 của TTCP về hỗ trợ nhà ở

KTHT

- Đ/c Ng. Hồng Sơn - PCT

- HT 310

04

Sáng: - Làm việc với Sở KHĐT về cơ chế CS thực hiện NQ 07

TCKH

- Chủ tịch, các PCT

- Vinh

05

Năm

Sáng: - Dự Ktra của Sở Kế hoạch đầu tư và Sở Công thương về SXKD tại công ty HanoSimex Nam Giang

- Họp triển khai công tác đón Đoàn thẩm định NTM và công tác GT HLATGT

- Thẩm định KH phát triển GD ĐT năm học 2017-2018

KTHT

 

KTHT

 

GD ĐT

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

 

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải-PCT

 

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

 

- N. Giang

 

 

- P 310

 

- Sở GD

 

06

Sáu

Sáng: - Họp Đảng ủy Quân sự huyện

- Dự HN lấy ý kiến về luật Tố cáo sửa đổi

- Góp ý dự thảo QĐ ban hành quy định quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh

Chiều: - TT Huyện ủy làm việc tập thể

- Sơ kết 6 tháng thực hiện KH 2188 về vệ sinh môi trường và chỉnh trang khối, xóm

 

TTra

NN

 

 

KTHT

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

 

-  H Đội

- Vinh

- Vinh

 

- HT HU

- HT 310

 

07

Bảy

 Xã Nam Phúc đón NTM

NN

- Chủ tịch, các PCT

- N Phúc

08

CN

 Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

09

Hai

Sáng: -HN tổng kết công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, cứu sập và TKCN; công tác đóng quân canh phòng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Chiều: - Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Xuân Hòa

H Đội

 

 

 

- Chủ tịch và Các PCT

 

 

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

- HT 310

 

 

 

- X. Hòa

 

10

Ba

Sáng: - Tiếp Công dân

- HN đánh giá công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2017, triển khai NV năm 2018

Chiều: - HN tổng kết chương trình Tết vì người nghèo năm 2018

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

 

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

 

- P.101

- Sở LĐ

 

Vinh

 

11

Sáng: - TT Tỉnh ủy giao ban trực tuyến với BTV huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc

Chiều: - Họp về Dự án gạch Khánh Sơn

- HN Sơ kết 02 năm thực hiện chương trình phòng chống tội phạm mua bán người

- Bí thư HU làm việc Đảng ủy xã Vân Diên

 

 

KTHT

- Chủ tịch và PCT TT

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

- P.112

 

- Vinh

- NK NA

 

- V. Diên

12

Năm

Sáng: - Họp triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị đón Trung Ương về thẩm định huyện đạt chuẩn NTM

- Dự Lễ phát động Tháng hành động vì ATVS năm 2018

Chiều: - Giao ban khối Nội chính

NN

 

 

Y tế

-Chủ tịch và các PCT

 

 

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- P.112

 

 

- Vinh

 

- HT HU

13

Sáu

Chiều:- TT Huyện ủy làm việc tập thể

- Nghe và cho ý kiến về Đề án nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế di sản

 

VHTT

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

 

- HT HU

- Vinh

 

14

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

15

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

16

Hai

- Đón Đoàn Trung ương về thẩm định huyện đạt chuẩn nông thôn mới

NN

-Chủ tịch và các PCT UBND

 

 

17

Ba

- Đón Đoàn Trung ương về thẩm định huyện đạt chuẩn nông thôn mới

NN

-Chủ tịch và các PCT UBND

 

18

Sáng:

Họp UBND huyện thường kỳ tháng 4:

1. BC kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ngành ( VP HĐND-UBND huyện)

 2. BC KTXH Quý I năm 2018 và các giải pháp điều hành 9 tháng cuối năm 2018; Báo cáo thu, chi ngân sách Quý I và nhiệm vụ giải pháp 9 tháng còn lại năm 2018 ( Phòng TCKH chuẩn bị nội dung)

3. Đề án sản xuất Hè thu năm 2018, phương án phòng chống chữa cháy rừng năm 2018

( Phòng NN&PTNT chuẩn bị nội dung)

4. BC Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và TKCN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. ( Phòng NN&PTNT c.bị nd)

5. Phương án tổ chức các kỳ thi năm 2018

( Phòng GD& ĐT chuẩn bị các nội dung)

6. KH cấp đổi, cấp tồn đọng GCN QDS đất, các giải pháp đẩy nhanh công tác cấp GCN QSD đất (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung)

Chiều: Dự họp tại UBND tỉnh về Dự thảo Đề án triển khai mô hình điểm tăng cường năng lực y tế cơ sở tại 6 trạm y tế xã huyện Nam Đàn, GĐ 2018- 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chủ tịch và Các PCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chủ tịch và Các PCT

 

 

 

 

 

- P.112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinh

19

Năm

- Nghe KQ chuẩn bị lễ đoán nhận NTM

NN

- Chủ tịch và các PCT UBND

- P 112

20

Sáu

Sáng: - Tiếp công dân

- Họp BTC Lễ hội Làng Sen gắn với kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch HCM

Chiều: - TT Huyện ủy làm việc tập thể

 

 

VHTT

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- P.101

- Vinh

 

- HT HU

21

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

22

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

23

Hai

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến:

1.BC tình hình thực hiện KTXH; thu, chi ngân sách huyện Quý I/2018.

2. Cơ chế chính sách thực hiện Đề án sản xuất vụ Hè Thu năm 2018.

3. Quy định thuyên chuyển giáo viên nội huyện.

4.Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo chạy thận nhân tạo tại TT y tế huyện

5. Dự án kinh doanh, mua bán, sữa chữa, bảo dưỡng xe máy nông lâm nghiệp và dịch vụ tổng hợp tại xã Nam Thái.

6. Sơ kết 02 năm thực hiện NQ số 05-NQ/HU ngày 12/5/2016 của BTV Huyện ủy về đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

7.Công tác kiểm tra, giám sát

8. Sơ kết 02 năm thực hiện CT 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phòng cách HCM

9. KH đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

10.KH thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm BDCT huyện.

11. Đề cương lịch sử Đảng bộ huyện từ 1930-2015

12. Đề án " Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị GĐ 2018-2021 và những năm tiếp theo

13. QĐ thành lập BCĐ thống nhất xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy,sử dụng biên chế của huyện và quy chế làm việc của BCĐ

14. Công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền, công tác phát triển Đảng viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chủ tịch và PCT UBND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HT HU

 

24

Ba

Sáng: - Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy Thị trấn

Chiều: - Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Nam Thanh

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

 

- T. Trấn

 

N. Thanh

 

25

Nghỉ Lễ Giổ tổ Hùng Vương

 

 

 

26

Năm

Sáng: - Giao ban khối Văn xã, Nông Lâm

Chiều: - HN Sơ kết 02 năm Đề án đào tạo nghề gắn với gq việc làm cho người lao động phục vụ phát triển TTCN- làng nghề tỉnh NA GĐ 2016-2020,

- Họp Hội đồng định giá đất tỉnh

 

-  Các PCT UBND

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

 

 

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

- Xã, thị

vinh

 

 

 

- Vinh

27

Sáu

Chiều:- TT Huyện ủy làm việc tập thể

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- HT HU

28

Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

29

CN

Ngày nghỉ cuối tuần

Tối: Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2018

 

 

- Đ/c Ng. Hồng Sơn-PCT

TX Cửa Lò

30

Hai

Nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                 

- TTHU, HĐND huyện (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                     

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;   

- Các xã, thị trấn;

- Chánh, Phó Chánh VP UB;

- Lưu VT UBND.           

TL. CHỦ TỊCH

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(ĐÃ ký)

 

Lê Trung Hòa

 

           

             

 


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>