Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác tháng 9/2017 của UBND huyện Nam Đàn (05/09/2017 03:52 PM)

UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN NAM ĐÀN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 09/TB-UBND                           Nam Đàn, ngày  01 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 9/2017

của UBND huyện Nam Đàn

 

            I. Trọng tâm công tác

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã, huyện nông thôn mới.

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017- 2018 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Thu hoạch cây trồng vụ Hè Thu, triển khai sản xuất vụ Đông. Tăng cường công tác phòng, chống lụt bão.

Các ngày lễ kỷ niệm trong tháng:

+ Ngày Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9).

+ Ngày Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9).

+ Lễ Giỗ Bác Hồ lần thứ 48 ( 21/7 AL nhằm ngày 11/9).

+ Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh ( 12/9).

          II. Lịch làm việc, hội nghị

Ngày

Nội dung

Phân công chuẩn bị

Chủ trì

Địa điểm

01

Thứ Sáu

- Sáng: HN BCH Đảng bộ mở rộng nghe tổng kết thực hiện NQ TW3 khóa VIII về chiến lược cán bộ; triển khai NQ 07-NQ/TU của BTV Tỉnh Ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến 2025, tầm nhìn đến 2030; Quán triệt Quy định số 86- QĐ/TW của BCH TW Đảng về giám sát trong Đảng

-Chiều: Họp Thường trực Huyện ủy

- Họp HĐ GPMB dự án ngập lũ

- Đi chỉ đạo cơ sở

- VP HU

 

 

 

 

 

 

 

 

- VP HU

 

 

- Chủ tịch, Các phó chủ tịch

 

 

 

 

 

 

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

-HT HU

 

 

 

 

 

 

 

 

- HT HU

- P. 112

- Xã, thị

02

Thứ 7

Nghỉ Quốc Khánh 2-9

 

 

 

03

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

04

Thứ Hai

Nghỉ bù ngày thứ bảy 2-9

 

 

 

05

Thứ Ba

- Sáng: Dự  Lễ khai giảng năm học 2017- 2018 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

- Chiều: - Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể

- Họp Ban Tổ chức Lễ giổ Bác Hồ lần thứ 48

- Đi chỉ đạo cơ sở

- P. GD&ĐT

 

 

- VP HU

 

- P. VHTT

 

 

- Chủ tịch, các phó chủ

tịch

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

 

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

- Trường học

 

- HT HU

 

- P. 112

 

- Xã, thị

06

Thứ Tư

- Sáng: Giao ban Chủ tịch- các Phó Chủ tịch UBND- Thường trực HĐND huyện

-Chiều: Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Chủ tịch, các phó chủ

tịch, PCT HĐND

- P.112

- Xã, thị

07

Thứ Năm

- Sáng: Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Nam Đàn về triển khai NQ số 07-NQ/TU ngày 16/6/2017 của BTV Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến 2025, tầm nhìn đến 2030.

- Chiều: Họp UBND huyện đột xuất

 

 

-VP UB

 

 

 

 

 

 

- Chủ tịch, các phó chủ

tịch

 

 

 

 

- P. 112

 

 

 

08

Thứ Sáu

- Đoàn công tác của huyện đi tham qua mô hình dồn điền đổi thửa tại tỉnh Hà Nam và Ninh Bình

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

 

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

- Hà Nam

Ninh Bình


- Xã, thị

 

09

Thứ Bảy

- Đoàn công tác của huyện đi tham quan mô hình dồn điền đổi thửa tại tỉnh Hà Nam và Ninh Bình

Ngày nghỉ cuối tuần

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

 

 

- Hà Nam

Ninh Bình

 

 

10

Chủ nhật

- Đoàn công tác của huyện đi tham quan mô hình dồn điền đổi thửa tại tỉnh Hà Nam và Ninh Bình

Ngày nghỉ cuối tuần

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

 

 

- Hà Nam

Ninh Bình

 

 

11

Thứ Hai

- Sáng: Lễ Giỗ Bác Hồ lần thứ 48 (21/7 AL)

- Tiếp Công dân

 

- Chiều: Đi chỉ đạo cơ sở

- P. VHTT

 

- BTD

 

 

 

- Chủ tịch, các phó chủ

tịch

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

 

- Chủ tịch, các phó chủ

tịch

- Kim Liên

- P. 101

 

- Xã, thị

12

Thứ Ba

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Chủ tịch, các phó chủ

tịch

- Xã, thị

13

Thứ Tư

- Sáng: Dự HN tập huấn Chữ ký số

- Chiều: Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Chủ tịch, các phó chủ

tịch

- Sở TTTT

- Xã, thị

14

Thứ Năm

- Sáng: Giao ban công tác Nội chính

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Chiều: - Đi chỉ đạo cơ sở

- VP HU

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

- Chủ tịch, các phó chủ

tịch

- VP HU

- Xã, thị

15

Thứ Sáu

- Sáng: Họp UBND huyện phiên tháng 9, nội dung

1. Báo cáo tình hình thực hiện KTXH; TCNS 9 tháng đầu năm, định hướng KH KTXH năm 2018

( Phòng TCKH chuẩn bị)

2. Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC và thực hiện sau thanh tra, kiểm tra 9 tháng đầu năm ( Phòng Thanh tra chuẩn bị)

3. Kết quả kiểm tra xây dựng NTM tại các xã (Các đoàn kiểm tra chuẩn bị)

- Chiều: Đi chỉ đạo cơ sở

- VP UB

- Chủ tịch, các phó chủ

tịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chủ tịch, các phó chủ

tịch

- P.112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xã, thị

 

16

Thứ Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

17

Chủ nhật

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

18

Thứ Hai

- Làm việc với xã Kim Liên về xây dựng Nông thôn mới

 

- Chủ tịch, các phó chủ

tịch

- Kim Liên

 

19

Thứ Ba

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Chủ tịch, các phó chủ

tịch

- Xã, thị

 

20

Thứ Tư

- Sáng: Tiếp công dân

- Họp báo cáo viên cấp huyện, tập huấn công tác thông tin và dư luận xã hội

- Đi chỉ đạo cơ sở

- Chiều: Đi chỉ đạo cơ sở

- BTD

- BTG

 

 

 

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

 

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

- Chủ tịch, các phó chủ

tịch

- P.101

 

 

 

- HT HU

- Xã, thị

 

21

Thứ Năm

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Chủ tịch, các phó chủ

tịch

- Xã, thị

 

22

Thứ Sáu

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy bàn các nội dung:

1. Báo cáo tình hình thực hiện KTXH; TCNS 9 tháng đầu năm, định hướng KH KTXH năm 2018

( Phòng TCKH chuẩn bị)

2. Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC và thực hiện sau thanh tra, kiểm tra 9 tháng đầu năm ( Phòng Thanh tra chuẩn bị)

3. Kết quả kiểm tra xây dựng NTM tại các xã (Các đoàn kiểm tra chuẩn bị)

4. Báo cáo kết quả xây dựng CT dòng chữ " Đời Đời Nhớ Ơn Bác Hồ vĩ đại" tại Rú Voi, xã Nam Tân

( Huyện đoàn chuẩn bị)

5. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện NQ 12-NQ/TU ngày 21/12/2007 của BCH ĐB tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện NQ TW5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

6. Sửa đổi quy trình bổ nhiệm cán bộ; xây dựng quy chế đối với cán bộ chỉ đạo, theo dõi cơ sở

7. Công tác tổ chức, cán bộ, phát triển Đảng viên

- Chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể

- Đi chỉ đạo cơ sở

- VP HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- VP HU

 

 

- Chủ tịch, các phó chủ

tịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

- HT HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HT HU

- Xã, thị

23

Thứ Bảy

 

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

24

Chủ nhật

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

25

Thứ Hai

Sáng: - Đi công tác nước ngoài

- Thẩm tra Nông thôn mới tại xã Nam Phúc

Chiều: Giao ban Khối Nông Lâm, Văn xã

 

 

 

-VP UB

- Đc Đinh Xuân Quế- CT

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

- Các Phó Chủ tịch

 

- Nam Phúc

 

- P.112

-GT TT

26

Thứ Ba

- Sáng: - Đi công tác nước ngoài

- Sáng + Chiều: Đi chỉ đạo cơ sở

 

 

 

 

-Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

- Xã, thị

27

Thư Tư

- Họp BCH Đảng bộ huyện kỳ họp thứ X, thảo luận các nội dung:

1. Đánh giá sơ kết thực hiện NQ về phát triển Du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2016- 2020, có tính đến năm 2030 (Phòng Văn hóa-TT chuẩn bị)

2. Đánh giá sơ kết thực hiện NQ về Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016- 2020

(Phòng Y Tế chuẩn bị)

3. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện NQ 12-NQ/TU ngày 21/12/2007 của BCH Đảng bộ tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện NQ TW 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

- VP HU

- Chủ tịch, các phó chủ

tịch

 

- HT HU

28

Thứ Năm

- Sáng: - Đi công tác nước ngoài

- Thẩm tra Nông thôn mới tại xã Nam Tân, Khánh Sơn

- Chiều: Dự HN Sơ kết 5 năm thực hiện NQ Số 21-NQ/TW, ngay 22/11/2012 của BCT về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012- 2020 tại Tỉnh

- Đi chỉ đạo cơ sở

- NTM

 

 

 

 

 

 

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

 -Các phó chủ tịch

 

- Đ/c Ng. Hồng Sơn

 

 

 

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

- Nam Tân

Khánh Sơn

 

- Vinh

 

 

 

 

- Xã, thị

29

Thứ Sáu

- Sáng: - Đi công tác nước ngoài

- HN triển khai công tác quy hoạch cán bộ quản lý trường học giai đoạn 2020- 2025

- Chiều: Đi chỉ đạo cơ sở

 

- P.GD&ĐT

 

 

 

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

Các  phó chủ tịch

 

- P. 112

-Xã, thị

30

Thứ Bảy

- Đi công tác nước ngoài

Ngày nghỉ cuối tuần

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                    

- TTHU, HĐND huyện (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;           

- Các xã, thị trấn;

- Chánh, Phó Chánh VP UB;

- Lưu VT UBND.        

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Thanh Hải

 

           

           

 


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>