Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác tháng 10/2019 của UBND huyện Nam Đàn (08/10/2019 08:37 AM)

UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN NAM ĐÀN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:    /TB-UBND                     Nam Đàn, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 10/2019 của UBND huyện Nam Đàn

 

I. Trọng tâm công tác:

- Chăm bón, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Đông; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm, tăng cường công tác phòng chống lụt bão 2019; xây dựng Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2020.

Trong tháng có các ngày lễ:

- Ngày Quốc tế  Người Cao tuổi 01/10.

- Ngày truyền thống các ban Đảng: Tổ chức 14/10, Dân vận 15/10, UBKT 16/10, Văn phòng 18/10.

- Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10.

- Ngày thành lập Hội Nông dân Việt nam 14/10.

- Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

            II. Lịch làm việc, hội nghị

Ngày

Thứ

Nội dung và phân công chuẩn bị

Phân công

Chủ trì

Địa điểm

01

Ba

- Giám sát của HĐND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND tỉnh

- Làm việc với đoàn thẩm định Ban TĐKT tỉnh về khen thưởng NTM

- VP

 

 

- NV

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

 

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- P. 112

 

 

- GBTT

02

- Đi công tác Mộ Đức

S: - Tập huấn điều tra rà soát hộ nghèo

- Dự Hội thảo tại sở Nội vụ về góp ý dự thảo NQ chính sách hỗ trợ CB, CC, người hoạt động KCT tai các xã, thị trấn sau sáp nhập

C: - Làm việc với 7 xã điểm xd NTM kiểu mẫu về thiết chế VH.

 

- LĐ

- NV

 

 

- VH

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Đ/c Ng: Hồng Sơn – PCT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải – PCT

 

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn – PCT

- Mộ Đức

- TTVH

- Vinh

 

 

- P. 112

03

Năm

- Họp bổ cứu sản xuất vụ Đông

- NN

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- HT 310

04

Sáu

- Đại hội HLHTN tỉnh Nghệ An

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn – PCT

- Vinh

05

Bảy

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

06

CN

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

07

Hai

- Dự HN tại tỉnh nghe và cho ý kiến dự thảo NQ về hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã đạt chuẩn y tế .....

- Tập huấn kiểm kê đất đai

- Huyện Đông Xuân Phú Yên về tham quan NTM

Y tế

 

 

TNMT

NTM

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

 

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

- Vinh

 

 

- Vinh

08

Ba

S: - Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

C: - Nghe quy hoạch Thị trấn Nam Đàn mở rộng;

- Nghe KH sử dụng vốn NTM các phòng, ngành

- LĐ

 

- KT

- TC

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

 

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

 

 

- Nhà HN

 

- P. 112

 

 

09

S: HN học tập quán triết NQ số 50, CT36 về phòng, chống ma túy, KL số 54,55,56 TW

C: Họp Đảng ủy quân sự

- HU

 

- QS

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- NHà HN

 

- QS

10

Năm

- Tiếp công dân

- BTD

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- P. 101

11

Sáu

S: Dự HN sơ kết 10 năm xây dựng nền QP toàn dân

C: Thường trực HU làm việc tập thể

- KN ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

 

 

- HU

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- Vinh

 

- HTHU

- HT 310

12

Bảy

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

13

CN

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

14

Hai

­- Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm dân vận của Chủ tịch HCM

-Họp UBND huyện tháng 10 - 2019 để nghe và cho ý kiến các n.d:

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ, TBKL của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

+ Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2020.

+ Hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2019; hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2019

+ KH thực hiện KH140 và 141 của Huyện ủy về thực hiện NQ 20 và 21

+ Một số nội dung khác theo thẩm quyền

 

 

 

 

- VP

 

- NN

- TN

- NV

 

 

- YT

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- P. 112

 

- P. 112

15

Ba

- HN biểu dương gưng người tốt việc tốt trong đồng bào công giáo

- Dự HN nghe và cho ý kiến dự thảo KH thực hiện chương trình hành động về cải cách chính sách BHXH

- MT

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

-Nhà HN

 

- Vinh

16

S: Thường trực TU giao ban trực tuyến với BTV HU

- HN TK 10 năm xd NTM tỉnh Nghệ An

C: Giao ban khối nội chính

- HU

 

 

- HU

- Chủ tịch, P. Chủ tịch VX

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- P. 112

 

- Vinh

- HTHU

17

Năm

- Dự HN quán triệt chỉ thị số 35 về ĐH Đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

 

- Vinh

 

 

18

Sáu

- Dự HN tập huấn xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

- Thường trực HU làm việc tập thể

- Tọa đàm ngày PNVN 20/10

- HU

 

- HU

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

- Vinh

 

- HTHU

- HT310

19

Bảy

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

20

CN

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

21

Hai

- Tiếp công dân

- HN trực tuyến về công tác phòng chống xâm hại trẻ em

- BTD

- LĐ

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- P. 101

- P. 112

22

Ba

S: - Dự HN TK nhiệm vụ diễn tập KVPT, diễn tập PCBL – TKCN cấp huyện năm 2019 tại tỉnh

- Đi cơ sở kiểm tra, chỉ đạo xd NTM kiểu mẫu

C: - dự HN nghe và cho ý kiến việc thành lập VP đăng ký đất đai tỉnh

 

 

 

- NN

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

 

- Chủ tịch, các P. Chủ tịch

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Vinh

 

 

- Xã, thị

 

- Vinh

23

S: - HN TK công tác tuyển quân năm 2019

C: - Họp HĐ thẩm định giá đất huyện

- QS

- TN

- Chủ tịch, Các P. Chủ tịch

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- HT 310

- P.112

24

Năm

- Họp Ban thường vụ HU

- Giao ban chủ tịch, các PCT UBND

- HU

- Chủ tịch, Các P. Chủ tịch

- Chủ tịch, Các P. Chủ tịch

- HTHU

P 112

25

Sáu

- Họp BCĐ thực hiện ĐA NTM kiểu mẫu

- Thường trực HU làm việc tập thể

C: Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KHCN

- NN

- HU

- Chủ tịch, Các P. Chủ tịch

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

- HTHU

- HTHU

- Vinh

26

Bảy

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

27

CN

- Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

28

Hai

- HN quán triệt chỉ thị số 35 về ĐH Đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

C: - HN TK tổng điều tra DS và Nhà ở 2019

- HU

 

 

 

- Chủ tịch, Các P. Chủ tịch

 

 

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- Nhà HN

 

- Vinh

29

Ba

- Giao ban các khối VX, NL

- Họp Đảng ủy cơ quan mở rộng

- Làm việc với TT HĐND huyện về Giám sát

- VP

- ĐU

- VP

 

- Các Phó Chủ tịch

- Đ/c Ng: Hồng Sơn - PCT

- Chủ tịch, Các P. Chủ tịch

 

- 112, GB

- P. 112

P 112

 

30

S: HN liên tịch giữa TT HĐND – UBND, UBMTTQ huyện cho ý kiến vào nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện

C: Hội thảo quốc tế  di sản HCM với ngoại giao VH Việt Nam trong gđ mới

- VP

- Chủ tịch, Các P. Chủ tịch

- P. 112

31

Năm

S: Hn trực tuyến quán triệt luật phòng, chống tham nhũng

 

- Chủ tịch, Các P. Chủ tịch

- P. 112

 

 

Nơi nhận:                                                                 

- TTHU, HĐND huyện (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                            

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;            

- Các xã, thị trấn;

- Chánh, Phó Chánh VP UB;

- Lưu VT UBND.       

TL. CHỦ TỊCH

 CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(đã Ký)

 

 

Lê Trung Hòa

 

 

               

 

 

 

 

 

 

  |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>