Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác tháng 10/2017 của UBND huyện Nam Đàn (20/10/2017 04:16 PM)

UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN NAM ĐÀN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:         /TB-UBND                           Nam Đàn, ngày      tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 10/2017

của UBND huyện Nam Đàn

 

            I. Trọng tâm công tác

- Chăm bón, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Đông, phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm, tăng cường phòng chống lụt bão; xây dựng Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2017.

- Thẩm định xây dựng Nông thôn mới tại các xã, tiến hành lập hồ sơ đề nghị thẩm định huyện Nông thôn mới.

- Tăng cường công tác thu ngân sách năm 2017 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2018.

Các ngày lễ kỷ niệm trong tháng:

+ Ngày Quốc tế người cao tuổi (01/10).

+ Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10).

+ Ngày Doanh nhân Việt Nam ( 13/10).

+ Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10).

+ Ngày truyền thống ngành Dân vận của Đảng (15/10).

+ Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10).

+ Ngày Lương thực thế giới ( 16/10).

+ Ngày vì người nghèo của Việt Nam (17/10).

+ Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam( 20/10).

          II. Lịch làm việc, hội nghị

Ngày

Nội dung

Phân công chuẩn bị

Chủ trì

Địa điểm

01

Chủ nhật

Ngày Nghỉ cuối tuần

 

 

 

02

Thứ 2

- Sáng:- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Họp GPMB tại xã Nam Kim

- Chiều: Hội thảo quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đàn đến năm 2025

 

HB GPMB

P. KTHT

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

-  Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

 - Chủ tịch và Các PCT

 

- Xã, thị

 

- N. Kim

- P 112

 

03

Thứ 3

- Sáng: Đ/c Đinh Viết Hồng- PCT UBND tỉnh kiểm tra tình hình xây dựng NTM

- Chiều: Làm việc với công ty An Bình Tâm về vấn đề thuê đất ở Thị trấn

- Họp GPMB tại xã Khánh Sơn

- Đi chỉ đạo cơ  sở

NTM

 

TNMT

 

HĐ BPMB

TNMT

-Chủ tịch và các PCT

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế - Chủ tịch

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

- P.112

 

- P. 112

 

- K.Sơn

- Xã, thị

04

Thứ Tư

- Sáng: - TT Huyện ủy làm việc tập thể

- Đi chỉ đạo cơ sở

- Chiều: Đi chỉ đạo cơ sở

- Làm việc với các phòng về bổ sung nội dung, KH triển khai chỉnh trang thôn xóm, làm sạch môi trường, XD NTM

- VP HU

 

 

- NTM

 

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Các PCT

- Chủ tịch PCT VX

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

 

 

- HT HU

- Xã, Thị

- Xã, thị

- P. 112

 

 

05

Thứ Năm

- Sáng: Họp HĐ Thẩm định giá đất

- Tập huấn điều tra rà soát hộ nghèo

- Chiều: - Làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh về các khoản thu đầu năm tại trường học

- Đi chỉ đạo cơ sở

- TNMT

- LĐTBXH

Thanh tra; TCKH; GD

 

- Chủ tịch; PCT KT

-  Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

- Chủ tịch

 

- Các PCT

- P.112

- HT HU

-P 112

 

- Xã, thị

06

Thứ Sáu

- Sáng: Họp Đảng ủy Quân sự huyện

- Đi chỉ đạo cơ sở

- Chiều: - Làm việc với BHXH về quản lý Sổ Bảo hiểm

- Đi chỉ đạo cơ sở

H Đội

 

- Nội vụ

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

-  Các PCT

- Chủ tịch, PCT VX

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải - PCT

H. Đội

- Xã, thị

- P.112

 

- Xã, thị

07

Thứ Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

Khám sức khỏe cán bộ chủ chốt cấp huyện

 

 

 

08

Chủ nhật

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

09

Thứ Hai

- Sáng: - Làm việc với xã và ban hành giáo về đất tôn giáo

- Đi chỉ đạo cơ sở

- Chiều: Nghe về xây dựng dự toán NS 2018

Nội vụ

 

 

Tài chính

- Đ/c Đinh Xuân Quế - CT

 

- Các PCT

- Chủ tịch và các PCT

- P 112

 

- Xã, Thị

- P112

10

Thứ Ba

- Sáng: Tiếp Công dân

- Đi chỉ đạo cơ sở

- Chiều: Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Các PCT

- Chủ tịch và Các PCT

- P. 101

- Xã, thị

- Xã, thị

11

Thứ Tư

Sáng: - Đi chỉ đạo cơ sở

- Dự HN sơ kết 5 năm TH QĐ 673 của TTCP tại tỉnh về Nông dân

Chiều: - Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Chủ tịch và Các PCT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải – PCT

 

- Chủ tịch và Các PCT

- Xã, Thị

- Nhà khách NA

- Xã, Thị

12

Thứ Năm

- Sáng: Lễ phát động ra quân làm thủy lợi và chỉnh trang thôn xóm, VSMT

- HN đánh giá 2 năm thực hiện NĐ 55 (sau lễ phát động)

- Chiều: Giao ban Khối Nội chính

- Tọa đàm kỷ niệm ngày doanh nhân VN

NNPTNT

 

 

 

 

TCKH

- Chủ tịch, các PCT

 

- Đ/c Ng. Hồng Sơn - PCT

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Các PCT

 

HTHU

 

P 310

 

- HU

- P 310

13

Thứ Sáu

- Sáng: Dự họp giải quyết KN tại tỉnh (vụ ông Phúc Thị trấn)

- Dự hội nghị TT Tỉnh ủy giao ban trực tuyến với BTV Huyện, thành, thị ủy

- Chiều: TT Huyện ủy làm việc tập thể

- HN Ngày Doanh nhân Việt Nam tại tỉnh

- Đi cơ sở

Thanh tra

 

 

 

VP HU

 

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

 

- Đ/c Ng. Hồng Sơn - PCT

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

-  Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

- Đ/c Hồ sỹ Hải - PCT

UBND tỉnh

- HT HU

 

- HU

Vinh

Xã, thị

14

Thứ Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

15

Chủ nhật

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

16

Thứ Hai

- Sáng: Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện

- Chiều: Đi chỉ đạo cơ sở

H Đội

 

 

- Chủ tịch, các PCT

BCH QS

 

- Xã, thị

17

Thứ Ba

- Sáng: Họp UBND huyện phiên thường kỳ

- Chiều: Tập huấn công tác tổ chức XD Đảng

VP UB

 

 

- Chủ tịch, các PCT

- P . 112

- Xã, thị

 

18

Thứ Tư

- Sáng: Đi cơ sở

-Thẩm định NTM xã Nam Lĩnh

- Hội nghị triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên tại tỉnh

- Chiều: Đi Cơ sở

 

VPNTM

Y tế

 

 

- Đ/c Đing Xuân Quế- CT

- Đ/c Hồ Sỹ Hải – PCT

- Đ/c Ng. Hồng Sơn - PCT

 

- Chủ tịch, các PCT

Xã, Thị

N. Lĩnh

Vinh

 

Xã, thị

19

Thứ Năm

- Sáng: Đại hội đại biểu người công giáo tỉnh Nghệ An

- Thẩm định nông thôn mới tại xã Xuân Lâm

- HN tổng kết 10 năm luật bình đẳng giới tỉnh

- Chiều: TT Huyện ủy làm việc tập thể

- Đi chỉ đạo cơ sở

Nội vụ

 

VPNTM

 

 

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

 

- Đ/c Hồ Sỹ Hải- PCT

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Các PCT

TP Vinh

 

X Lâm

TP Vinh

- HU

- Xã, thị

20

Thứ Sáu

- Sáng: Tiếp Công dân

- Đi chỉ đạo cơ sở

- Chiều: Tọa Đàm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

 

 

Ban NC

 

- Đ/c Đinh Xuân Quế- CT

- Các PCT

- Chủ tịch và Các PCT

 

- P. 101

- Xã, thị

- P. 310

 

21

Thứ Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

22

Chủ nhật

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

23

 Thứ Hai

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Chủ tịch và Các PCT

xã, thị

24

Thứ Ba

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Chủ tịch và Các PCT

- Xã, thị

25

Thứ Tư

Sáng: - Tổng kết công tác tuyển, gọi quận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Chiều: - Giao ban Khối Nông Lâm, Văn Xã, Nội chính

H Đội

 

 

 

- Chủ tịch và các PCT

- HT 310

 

P.101;112; GBTT

26

 Thứ Năm

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Chủ tịch và Các PCT

- Xã, thị

27

Thứ Sáu

- Đi chỉ đạo cơ sở

- Làm việc với Sở Y tế về công tác quản lý hành nghề Y Dược tư nhân

Y tế

- Chủ tịch và các PCT

- Đ/c Ng. Hồng Sơn- PCT

 

- Xã, thị

- UBND tỉnh

28

Thứ Bảy

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

29

Chủ nhật

Ngày nghỉ cuối tuần

 

 

 

30

Thứ Hai

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

- Chiều: Đi chỉ đạo cơ sở

VP HU

 

- Chủ tịch và Các PCT

- HT HU

- Xã, thị

31

Thứ Ba

- Đi chỉ đạo cơ sở

 

- Chủ tịch và các PCT

- Xã, thị

 

 

Nơi nhận:                                                 

TTHU, HĐND huyện (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;           

- Các xã, thị trấn;

- Chánh, Phó Chánh VP UB;

- Lưu VT UBND.        

TL. CHỦ TỊCH

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

 

Lê Trung Hòa

 

           

           

 


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>