Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Du khách
Skip portletPortlet Menu
 
Văn thơ Nam Đàn
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/2017) (09/08/2017 11:28 AM)

ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HUYỆN NAM ĐÀN                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1736 /UBND.VX                               Nam Đàn, ngày  8  tháng 8 năm 2017


KẾ HOẠCH

Tổ chức tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017); 87 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2017)

 


Thực hiện Kế hoạch số 1989/KH-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017). UBND huyện Nam Đàn xây dựng Kế hoạch tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đoàn kết các dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

- Tạo được không khí phấn khởi trong nhân dân đồng thời cổ vũ nhân dân ra sức thi đua, lập thành tích hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2017.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền cần phải đảm bảo đúng sự định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy Đảng, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

- Tổ chức tuyên truyền phải thiết thực, đảm bảo hiệu quả, tránh phô trương, lãng phí.

II. CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền trên hệ thống đài TT-TH huyện, đài Truyền thanh cơ sở; trên trang thông tin điện tử huyện; trên cổng chào điện tử, cổng chào lớn và các cụm cổ động lớn, trên Báo Nghệ An…

- Trang trí tuyên truyền cổ động trực quan trên đường chính, lắp đặt, thay mới nội dung hệ thống pa nô, áp phích, treo băng rôn khẩu hiệu; tổ chức sinh hoạt chính trị, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm.

          - Tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tại công sở, nhà Văn hóa xã, xóm và các hộ gia đình.

          - Kiểm tra tháo dỡ các pa nô, băng rôn, áp phích đã hết thời hạn tuyên truyền, nội dung không còn phù hợp hoặc đã cũ nát làm ảnh hưởng đến mỹ quan trên địa bàn huyện.

2. Thời gian tuyên truyền

- Tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Từ ngày 10/8/2017 đến ngày 05/9/2017.

- Tuyên truyền kỷ niệm 87 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh: Từ ngày 06/9 đến ngày 20/9/2017.

* Một số nội dung câu khẩu hiệu

          - Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2017).

          - Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt!

          - Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

          - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    

          - Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Nhiệt liệt chào mừng 87 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2017).

- Tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh đời đời bất diệt!

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hoá và Thông tin

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan trên đường phố, lắp đặt pa nô, áp phích, treo băng rôn khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm.

- Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động, tổng hợp kết quả, báo cáo UBND huyện theo quy định.

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao

- Tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan trên đường phố, lắp đặt pa nô, áp phích, treo băng rôn khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm.

- Phối hợp, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao chào mừng kỷ niệm.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, ngoại khóa hưởng ứng chào mừng kỷ niệm trong hệ thống các trường học trên địa bàn huyện.

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình có công, gia đình nghèo, neo đơn trên địa bàn huyện. 

5. Công an huyện

Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các địa điểm tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm.

6. Huyện Đoàn Nam Đàn

- Chỉ đạo đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho đoàn viên, thanh niên nhân dịp chào mừng kỷ niệm.

7. Đài Truyền thanh - Truyền hình

- Xây dựng các phóng sự, tin, bài tuyên truyền, phản ánh về các hoạt động chào mừng kỷ niệm trên địa bàn huyện.

- Tuyên truyền quảng bá các hoạt động chào mừng kỷ niệm trên Trang Thông tin điện tử của huyện, đài tỉnh.

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn.

8. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện

  Tổ chức tuyên truyền, tọa đàm, sinh hoạt chính trị, h­ưởng ứng các phong trào thi đua yêu n­ước chào mừng kỷ niệm; thực hiện treo băng rôn, cờ Tổ quốc vào dịp kỷ niệm tại cơ quan, đơn vị; tùy vào điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

9. UBND các xã, thị trấn

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức công tác trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan trên đường chính; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2017) và 87 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2017) trên địa bàn quản lý đảm bảo thiết thực, có hiệu quả.

          - Chỉ đạo tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tại các công sở, nhà văn hóa xã, xóm, khối và các hộ gia đình.

          - UBND các xã,thị trấn xây dựng các chương trình truyền thanh phục vụ nhân dân trên địa bàn.

          - Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc và tổng dọn vệ sinh thôn xóm.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 87 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2017) của huyện Nam Đàn. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan đơn vị phản ánh kịp thời về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa Thông tin) để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Sở VHTT&DL (B/c);                                                         KT. CHỦ TỊCH

- TT huyện ủy, ( B/c);                                                         PHÓ CHỦ TỊCH

- Ban TG HU;                                                                                      (Đã ký)

- TT HĐND, UBND huyện

- UBND các xã, thị trấn;

- Các cơ quan, đơn vị; trường học;

- Lưu: VT.                                                                    

                                                                                  Nguyễn Hồng Sơn

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
 
Chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch Làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu